دوست دارم عشق من

ام،خوش آمدین به وبلاگ {دوست دارم عشق من }. ... خیلی وقته نفساتو کم دارم ، واسه م